Algemene voorwaarden Natuurlijk Fit! met Brigitta

Versie 2018.02
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-05-2018.
Algemene voorwaarden Natuurlijk Fit! met Brigitta, Vertegenwoordigd door gediplomeerd orthomoleculair therapeut en sportinstructrice Brigitta Kruse – Putman, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 66328047.

Artikel 1. Definities
1.    Orthomoleculair therapeut/sportinstructrice ofwel dienstverlener: de natuurlijke persoon of  rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Brigitta Kruse – Putman van Natuurlijk Fit! met Brigitta.
2.    Cliënt ofwel opdrachtgever: de natuurlijke persoon die aan de orthomoleculair therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van consulten/behandelingen/trainingen en overige diensten.
3.    Overeenkomst: het aangaan van een behandeling, sportactiviteit of één van de overige diensten van Natuurlijk Fit! met Brigitta. Een overeenkomst kan zowel met schriftelijke- als mondelinge goedkeuring tussen beide partijen tot stand komen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, activiteiten en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd dienstverlener en opdrachtgever.
2.    Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze aangaan en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de dienstverlener zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Medisch verantwoord
1.    De dienstverlener en opdrachtgever nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandeling/training zoals die zijn afgesproken. De behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Opdrachtgever raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook wil afbouwen van medicijnen, kan en mag dit alleen in samenspraak met de behandelend arts gebeuren. De dienstverlener stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent uw medicatie.

2.    Deelname aan sportactiviteiten (trainingen) dienen medisch verantwoord te zijn. Indien de dienstverlener het advies heeft gegeven een verwijsbrief te halen voor aanvang van de training, dient de opdrachtgever dit te doen. Daarnaast dient de opdrachtgever deugdelijk schoeisel te dragen en verzekerd te zijn tegen ongevallen tijdens het volgen van een training.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1.    De dienstverlener zal alle behandelingen, trainingen en overige activiteiten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.    De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling of training, tijdig aan de dienstverlener worden medegedeeld. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u tijdig aan de dienstverlener door te geven. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
3.    De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van een eerste consult, training, of overige activiteit. Totdat de opdrachtgever is uitbehandeld, stopt met de behandeling en/of trainingen, en/of de activiteit beëindigd is.
4.    Iedere deelname aan een consult, behandeling, training of één van de overige activiteiten geschiedt op eigen risico. Tijdens de lezingen, cursussen en workshops wordt verwacht dat de opdrachtgevers alle instructies van de dienstverlener opvolgen, met name die met betrekking tot de veiligheid.
5.    aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk en/of mondeling hebben bevestigd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1.    Indien tijdens de behandeling, training of overige activiteiten blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling, training of overige activiteiten aanpassen.
2.    Dienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
3.    Dienstverlener heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten, behandelingen, trainingen, overige activiteiten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 6. Opzegging
1.     Dienstverlener en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt. (zie artikel 8)

Artikel 7. Overmacht
1.     Indien de dienstverlener haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet  behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de dienstverlener alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 8. Boeking en annulering

1.    Geplande consulten, testen of andere persoonlijke afspraken dienen telefonisch, per sms/voicemail- of E-mailbericht, minimaal 24 uur voor de geplande afspraak door de opdrachtgever geannuleerd te worden. Indien de geplande afspraak te laat of niet geannuleerd wordt zal deze volledig aan de opdrachtgever gefactureerd worden. Dit in verband met de tijd die gereserveerd is voor de opdrachtgever.
2.    Een geboekte lezing, cursus of workshop is definitief na aanmelding en betaling per factuur. Afmelden of niet op komen dagen tijdens een lezing of workshop geven geen recht op teruggave van het verschuldigde bedrag. Bij onvoorziene omstandigheden is het wel mogelijk de lezing, cursus of workshop zonder extra kosten tot 7 dagen voor de aanvangsdatum, om te boeken op een nader te bepalen datum en tijdstip.
3.    De dienstverlener is in noodgevallen in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft dag en/of tijdstip. Dit zal de dienstverlener minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.
7.    Het volgen van een sport-groepsles geschiedt zonder verplichting van aan- en/of afmelding. Dit in verband met de contante betaling per training of de aankoop van een 10- lessenkaart, welke één jaar geldig blijft.

Artikel 9. Geheimhouding
1.    De dienstverlener zal alle informatie betreffende de opdrachtgever die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover dienstverlener daartoe verplicht is of de dienstverlener toestemming heeft verkregen.
2.    Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
3.    De dienstverlener zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 10. Tarieven
1.  De tarieven voor alle producten en diensten van Natuurlijk Fit! met Brigitta zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst, te vinden op deze website en foldermateriaal en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. Alle gepubliceerde tarieven zijn inclusief BTW.
2.    Dienstverlener behoudt het recht de tarieven te wijzigingen onder meer bij tussentijdse verhogingen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken kunnen ook een prijsstijging veroorzaken. In het voorkomende geval zal de dienstverlener de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen van de prijsverhoging.
3.    Indien de opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, zal de afgesproken tijd in rekening gebracht worden. Een geplande afspraak kan niet uitlopen als de opdrachtgever te laat komt omdat de volgende cliënten hierdoor hinder zullen ondervinden.

Artikel 11. Betaling

1.    Betalingen van producten en/of diensten kunnen contant, na afloop van een aankoop en/of dienst voldaan worden.
2.    Betalingen van producten en/of diensten kunnen per factuur na afloop van een aankoop en/of dienst voldaan worden. De uiterste betaaltermijn is acht dagen na factuurdatum.
3.    Betalingen van groepslessen kunnen contant per training worden voldaan, of doormiddel van aankoop van een 10- lessen kaart. Deze dient ook contant te worden voldaan voor aanvang van de 1ste training en tijdens de 10 trainingen te worden afgetekend door dienstverlener.
4.    Betalingen voor lezingen en cursussen dienen vooraf te worden voldaan. U ontvangt een factuur na uw aanmelding. Door middel van betaling bent u ingeschreven voor de lezing en/of cursus.
5.    Indien sprake is van een langer traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Opdrachtgever ontvangt een factuur voor de overeengekomen termijnen.
6.    Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de dienstverlener, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.
7.    Derhalve zal na het versturen van een 2e betalingsherinnering overgegaan worden tot het incasseren via een door de dienstverlener gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
8.    Indien de zaak is overgedragen aan het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder, onttrekt de dienstverlener zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/ de deurwaarder.
9.    Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitenrechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1.    De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
2.    Bij de uitvoering van de dienstverlening van de dienstverlener is sprake van een inspanningsverplichting.
3.    De dienstverlener geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de dienstverlener. De dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4.    De dienstverlener is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door de dienstverlener mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5.    De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van het te betalen (gefactureerde) bedrag van de desbetreffende afspraak of activiteit en/of aangekochte product(en)
6.    In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de opdrachtgever.
7.    De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
8.    De dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en de samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
9.    De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de dienstverlener indien dit nodig is voor de behandeling.
10.    De uit de behandeling voorvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en dienstverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2.    In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de dienstverlener, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemde dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.