Disclaimer Natuurlijk Fit met Brigitta

 

Versie 0.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-10-2021.

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Natuurlijk Fit met Brigitta. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik aan u de informatie op mijn website aanbied.

 

Natuurlijk Fit met Brigitta, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 66328047, verleent u hierbij toegang tot www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurlijk Fit met Brigitta is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het intellectueel eigendom berust bij Natuurlijk Fit met Brigitta.

 

Wijzigingen

Natuurlijk Fit met Brigitta behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Geen garantie op juistheid

Natuurlijk Fit met Brigitta spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Verwijzingen of links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. Natuurlijk Fit met Brigitta kan niet garanderen dat de inhoud van gelinkte sites correct is en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt/ waarnaar een link is geplaatst.

 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Natuurlijk Fit met Brigitta.

 

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Natuurlijk Fit met Brigitta te mogen claimen of te veronderstellen.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Natuurlijk Fit met Brigitta nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Natuurlijk Fit met Brigitta is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect is ontstaan door de informatie die op deze website wordt geboden. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Overig

Ik wil u erop wijzen dat de producten en diensten van Natuurlijk Fit met Brigitta nimmer ter vervanging van uw medische behandeling bedoeld is. Deze website is gemaakt om meer bekendheid te geven aan aanvullende ofwel complementaire mogelijkheden. Voor medisch advies of een medische behandeling moet u zich te wenden tot uw huisarts of medisch specialist.

 

De informatie op deze website is dus GEEN persoonlijk therapeutisch advies. Ook al herkent u bij uzelf een ziektebeeld of een aantal symptomen, dan is het nog onduidelijk of de beschreven therapieën en middelen voor u toepasbaar zijn. Er kunnen contra-indicaties zijn voor bepaalde middelen of therapieën.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

 

Natuurlijk Fit met Brigitta gebruikt in de basis de voedingsadviezen en aanvullingen op een gezond voedingspatroon uit de complementaire geneeskunde en orthomoleculaire therapie. Deze adviezen zijn niet bedoeld en kunnen niet de plaats innemen van welk medisch advies of welke medische behandeling dan ook.