Disclaimer voor www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl

Versie 2018.02
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-05-2018.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Natuurlijk Fit! met Brigitta. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Natuurlijk Fit! met Brigitta, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  Arnhem onder nummer 66328047, verleent u hierbij toegang tot www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurlijk Fit! met Brigitta is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het intellectueel eigendom berust bij Natuurlijk Fit! met Brigitta.

Wijzigingen

Natuurlijk Fit! met Brigitta behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website, beperkte aansprakelijkheid.

Geen garantie op juistheid

Natuurlijk Fit! met Brigitta spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Natuurlijk Fit! met Brigitta. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Natuurlijk Fit! met Brigitta te mogen claimen of te veronderstellen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Natuurlijk Fit! met Brigitta nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. U vindt de meest recente versie van de disclaimer van www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl op deze pagina.