Natuurgeneeskundige kijk op ziekte

Professor dr. Reckeweg

Dr. Reckeweg, een Duitse arts, veronderstelde, na jarenlang als arts en klassiek homeopathisch genezer werkzaam te zijn geweest, dat het mogelijk is ziekteverloop in zes stadia te schetsen. Zijn ziektemodel, ook al is dit in de loop der tijden verder ontwikkeld, is nog steeds de basis waarop veel natuurgeneeskundig handelen wordt gestoeld. Zijn kijk op ziekte en daarmee op gezondheid was uniek. Een ieder die de basisbeginselen van zijn zienswijze eigen maakt, krijgt een belangrijk instrument in handen om de eigen gezondheid beter te bewaken. De signalen die kunnen duiden op het ontstaan van ernstigere ziektevormen, kunnen op relatief eenvoudige wijze herkend worden.

Ziekte ontstaat niet uit het niets
Dankzij het gedachtegoed van dr. Reckeweg kan een ieder tot besef komen dat ziekte zich ontwikkelt. Ziekte verschijnt niet uit het niets. Heel vaak hoor je ‘opeens was ik zomaar ziek’. Dat kan niet. Wat wel kan is dat iemand niet opmerkt dat zijn lichaam kleine signalen geeft dat zijn immuniteit onder druk staat. Anders gezegd: het opmerkingsvermogen kan verbeterd worden. Constant is er in het lichaam een gevecht gaande tussen stoffen die gunstig zijn voor het lichaam en geest en stoffen die dat niet zijn. Telkens worden er ‘metingen’ verricht om te zien hoe de stand van zaken is. Dreigt die balans om te slaan waardoor de schadelijke stoffen de overhand krijgen, dan is dit merkbaar. Merkbaar aan allerlei ‘haast onbetekenende’ en onopvallende aanwijzingen. Hoe meer de balans omslaat, des te duidelijker worden de aanwijzingen. Zelfs dan zijn er mensen die eerst ernstig ziek moeten worden voordat ze zich daadwerkelijk realiseren dat er het een en ander loos is. Tijdens de cursus “een leven lang Natuurlijk Fit!” ga ik uitgebreid in op die subtiele aanwijzingen. Soms zijn deze zo klein dat ieder mens makkelijk geneigd is er geen acht op te slaan. Juist door die aanwijzingen goed te leren herkennen, kan iedereen in een heel vroeg stadium ziek zijn voorkomen of erger ziek worden verhinderen.
De eerste twee ziektestadia zijn voor jou het meest interessant om te weten hoe je kunt signaleren dat er een verschuiving in de immuniteit plaatsvindt. De andere stadia vallen meer onder het gebied van een deskundig arts of therapeut. De ziektestadia worden ook steeds ingewikkelder. Steeds meer organen en orgaansystemen vertonen dan signalen. Vandaar dat de interpretatie daarvan beter door een deskundige gedaan kan worden.

Ziekte kent niveaus
Dr. Reckeweg deelde het ontstaan van ziekte in zes stadia in. Hierbij zijn in het beginstadium onschuldige kwalen en aandoeningen te zien. Elk stadium borduurt voort op het voorgaande stadium. Wat dus inhoudt dat gaandeweg de kwalen en aandoeningen ernstiger worden. Het lichaam probeert dan op een telkens heviger wijze zich te ontdoen van onnuttige en schadelijke stoffen. Het bijzondere van deze zienswijze is dat hij daarmee de gelaagdheden die ziekte met zich meebrengen laat zien. Stel iemand heeft nier- of galstenen. Volgens dr. Reckeweg is dit al het derde ziektestadium. Ordinair gesproken worden de stenen verwijderd en daarmee is meestal de behandeling klaar. De ziektestadia van dr. Reckeweg laten zien dat steenvorming een gevolg is van een verminderde ontgiftigingscapaciteit. Wordt die niet verbeterd, dan zijn de stenen verwijderd maar niet het probleem waardoor het tot de steenvorming kon komen. Dat betekent dat na korte of langere tijd er opnieuw steenvorming kan plaatsvinden. De natuurgeneeskundige wijze is: de steen wanneer dat noodzakelijk is verwijderen EN vervolgens door te gaan met behandelen. Net zolang totdat de ontgiftigingscapaciteit zo is toegenomen, dat de waarschijnlijkheid dat opnieuw steenvorming als een manier van afvalverwerking plaatsvindt voorkomen wordt.
Als behandelaar probeer je iemand zijn gestel zo te versterken dat hij het liefst niet verder komt dan de verschijnselen zoals die in de eerste twee ziektestadia vermeld zijn. Dr. Reckeweg bemerkte destijds dat er vier factoren zijn die bepalen in hoeverre de immuniteit aangetast wordt:

• De gifstof zelf. (Het is ook goed te bedenken dat er ook psychische gifstoffen bestaan. Sta eens stil bij giftige, onverwerkte of onvoldoende verwerkte gedachten en gevoelens, gebeurtenissen e.d.)
• De inwerkingstijd van de (gif)stoffen.
• De dosis.
• De ontvankelijkheid.

Zowel bij fysiek als geestelijk in onbalans zijn is er sprake van een strijd om de dagelijkse hoeveelheid vitaliteit. Het vechten tegen de gif- en afvalstoffen, ziekteverwekkers of het vechten om onaangename gevoelens uit het bewustzijn te dringen, betekent dat deze energie niet aan andere zaken besteed kan worden. Moet iemand dagelijks een belangrijk deel van zijn energie, fysiek dan wel psychisch aan deze strijd geven, dan opent dit de poort tot disharmonie en verlaging van zijn immuniteit. Dit kan zich op den duur uiten in ziekte of psychische onbalans.
Vaak wenst een zieke dat het weer wordt als vroeger, alsof genezing een terugkeer is naar de staat van ‘zijn’ voor de ziekte. Deze staat bood echter de ruimte voor het ontstaan van de ziekte. Ware genezing is juist een doorbraak tot een nieuwe zienswijze, levenshouding, alsmede een nieuwe leefstijl zodat dat vermeden kan worden. Ik hoop dat een groter besef van vooral de eerste twee ziektestadia een nuttig instrument wordt om ziekte te voorkomen en vooral om deze eerder te ontdekken.
Als hoofddoel streefde dr. Reckeweg naar een juiste evaluatie van de ziekte en de daarbij passende therapeutische maatregelen zodat ernstiger voorkomen kon worden. Hij stelde dat, om goed te functioneren, het lichaam zich regelmatig van afvalstoffen moet ontdoen. Lukt dit onvoldoende, dan probeert het lichaam via verschillende wegen deze gifstoffen te lozen. Deze correctieve maatregelen heeft dr. Reckeweg in zes ziektestadia weten onder te brengen. Elk stadium geeft aan hoe diep deze het lichaam weet binnen te dringen en maakt het daarnaast mogelijk om tot een therapeutische prognose te komen. Overigens zijn inmiddels door de toegenomen kennis diverse details in het oude reckeweg-systeem herzien en uitgebreid. Het is goed te beseffen dat de onderdelen niet strak begrensd zijn. Er is telkens sprake van een glijdende dynamiek. Delen van iemand kunnen in de fysieke ziektestadia 1 zitten, andere delen in 2, 3 etc. Waar het om gaat is of het overgrote deel van iemand in een meer gezonde of ongezonde fase zit.

De ziektestadia van dr. Reckeweg
De eerste drie stadia vallen onder het humorale stadium (bloed en andere lichaamsvochten, zoals lymfe, transpiratie, urine, speeksel etc.). De laatste drie onder het cellulaire stadium (probleem op celniveau). Hoe meer ziekteverschijnselen kenmerken vertonen dat zij zich van het humorale stadium naar het cellulaire stadium verschuiven, des te ernstiger wordt het ziektebeeld. Dit houdt tegelijkertijd in dat de genezingsmogelijkheden problematischer worden. Het overgrote deel van de therapie is dan gericht op het stabiliseren van de ziekte. Herstel c.q. terugdringing in een vorig ziektestadium is onwaarschijnlijk omdat in de drie laatste ziektestadia de cel veelal onherstelbaar beschadigd is.
Dr. Reckeweg beweerde dat aandoeningen niet van de ene op de andere dag ontstaan. Zij ontstaan aanvankelijk ongemerkt en geleidelijk in een klachtenvrij en daardoor verborgen stadium; het voorstadium van de ziekte. Dit ogenschijnlijk gebrek aan symptomen is gevaarlijk, want de toestand van de lichaamsvochten verslechtert geleidelijk. Dit klachtenvrije stadium gaat langzaam over in onschuldig ogende verschijnselen, zoals beschreven wordt in het eerste ziektestadium. Mede door het bagatelliseren van dergelijke verschijnselen kunnen gifstoffen zich verder ophopen totdat de ziekte echt uitbreekt. Flink zijn of niet voldoende aandacht willen geven aan deze verschijnselen kan er toe bijdragen dat de ziekte zich stilaan dieper nestelt. Door juist de waakzaamheid voor het eerste ziektestadium te verhogen en bijpassende maatregelen te nemen, kan in veel gevallen het uitbreken van ziekte voorkomen worden.
In die situaties dat er al sprake is van een uitgebroken ziekte kan geprobeerd worden het verslechteren van het ziektebeeld te vertragen. Daarnaast kan bezien worden of en in welke mate het mogelijk is om het ziekteproces terug te draaien.

Tijdens de cursus “Een leven lang Natuurlijk Fit!” gaan we uitgebreid in op het systeem van dr. Reckeweg. Je leert de functies van verschillende orgaansystemen kennen en de tekenen die je lichaam je geeft in fase 1 en 2 herkennen. In de huiswerkopdrachten is een uitgebreide uitleg en schematische weergave van het systeem van dr. Reckeweg bijgevoegd.